Informatie

De praktijk is verbonden aan de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SBLP) en opereert onder de aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden.

Dit betekent onder meer dat:

De praktijk in het vergoedingsstelsel van verschillende zorgverzekeraars is opgenomen. Diverse zorgverzekeraars zullen daarom (een deel van) de individuele sessies uit de aanvullende polis vergoeden.

Er voor de praktijk een beroepsongevallen-verzekering is afgesloten.

De praktijk aan de door de vereniging gehanteerde Gedragscode, alsmede het klacht- en tuchtrecht is onderworpen.

Aan mij in opdracht van de beroepsvereniging door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is afgegeven.
De kosten van een sessie of opdracht worden - bij voorkeur per e-mail - via een factuur in rekening gebracht. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Meer informatie over de SBLP en vergoeding door verzekeraars is te vinden op: www.sblp.nl